endymion
ANNE-LOUIS GIRODET DE ROUCY TRIOSON (1767 - 1824)
Sleep of Endymion, 1791